Impost sobre les estades en establiments turístics (2on semestre)

El 20 abril 2019

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/tramit-ieet/index.html


Impost sobre les estades en establiments turístics (període de l'1-10 al 31-03. Model 950, Gencat)