Declaració d'operacions a tercers

El 28 febrer 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


Declaració d'operacions a tercers (resum anual 2018: 347)