Renda - IVA - REDEME - Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre i d'operacions intracomunitàries

El 30 gener 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


Renda (quart trimestre 2018: 130,131) - IVA (quart trimestre 2018: 303,309 - Resum anual 2018: 390) - REDEME (303) - Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre (desembre 2018: 340) i d'operacions intracomunitàries (desembre/quart trimestre 2018: 349)