Renda i Societats - Pagament a compte IS - IVA simplificat trimestral i REDEME - Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre i d'operacions intracomunitàries

El 21 octubre 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


Renda i Societats (setembre 2019/tercer trimestre 2019: 111,115,123,130,131) - Pagament a compte IS (202) - IVA simplificat trimestral i REDEME (303)-Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre (setembre 2019: 340) i d'operacions intracomunitàries (setembre/tercer trimestre 2019: 349)