IRNR, Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte

El 21 octubre 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


IRNR, Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (tercer trimestre 2019: 216)