Asemges

Comptable-Fiscal

Fiscalitat persones físiques i jurídiques

  • Altes, variacions i baixes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i censos fiscals
  • Auditories fiscals
  • Confecció dels comptes anuals
  • Declaració anual de l'impost sobre societats
  • Declaració de pagaments a compte de l'impost sobre societats
  • Declaracions anuals d'IVA
  • Declaracions mensuals i trimestrals d'IVA (general i intracomunitari)
  • Fiscalitat per a alts directius
  • Fiscalitat per a professionals
  • Informació puntual de les variacions i novetats normatives en matèria fiscal i tributària
  • Pagaments fraccionats, estimació directa, mòduls, registre de factures i despeses elaboració i legalització de llibres
  • Planificació de successions
  • Planificació fiscal patrimonial
  • Planificació internacional
  • Qualsevol altra declaració de contingut o transcendència tributàries
  • Reclamacions i recursos en els àmbits fiscals

Fiscalitat general

  • Assessorament deduccions per R+D+I
  • Assessorament entitats sense finalitats lucratives
  • Assessorament fiscal permanent per a grups nacionals i internacionals
  • Assessorament general sobre diversos impostos i temàtica fiscal que es presenti
  • Assessorament processos de reestructuració empresarial
  • Assessorament processos de reinversió
  • Declaracions anuals de l'impost de la Renda de les persones físiques i del Patrimoni
  • Due diligence (diligències)
  • Fusions i adquisicions
  • Planificació fiscal de grups de societats
  • Representació davant els òrgans de gestió i inspecció de l'Agència Tributària

Fiscalitat no residents

Fiscalitat internacional

  • Assessorament en grups consolidats
  • Assessorament i planificació d'inversions internacionals
  • Assessorament i planificació en imposició indirecte
  • Assessorament sectorial especialitzat en matèria de recuperació d'IVA
  • Assistència en inspeccions
  • Assistència i negociació amb administracions fiscals d'acords previs de valoració
  • Disseny i implantació de polítiques de preus de transferència
  • Operador econòmic autoritzat
  • Planificació fiscal de la cessió d'intangibles
  • Planificació fiscal de la repatriació de capitals i processos de desinversió

Tributació local i autonòmica

  • Assistència en inspeccions locals i/o autonòmiques
  • Impostos, taxes i recàrrecs locals
  • Reclamacions i recursos en àmbits municipal i/o autonòmic
  • Representació, especialment davant la inspecció dels organismes corresponents
  • Tributació comunitats autònomes

Imprimeix Correu-e

C. dels Valls, 20 - Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 - La Bisbal