Asemges

Emprenedors / Autònoms

Emprenedors

  • Assessorament per passar de la idea empresarial a negoci real
  • Assessorament sobre suport financer i capital de risc inicials
  • Capitalització de l'atur
  • Confecció de plans d'empresa
  • Constitució d'empresa
  • Elaboració de plans de viabilitat
  • Informació i tramitació de subvencions

Autònoms

Per donar-se d'alta com a treballador autònom, s'hauran de realitzar els tràmits administratius següents:

  • Tràmits fiscals, constitució

Lloc: Delegació d'Economia i Hisenda, AEAT
Model: 037 (si és persona física) o 036 (si és persona jurídica)
Termini: Abans de l'inici de l'activitat

  1. Declaració censal d'alta de les obligacions tributàries i alta Impost Activitats Econòmiques, IAE*
  • Tràmits laborals

Lloc: Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS
Model: TA.0521 Alta, baixa o modificació de dades en el Règim Especial d'Autònoms
Termini: 30 dies naturals a l'inici de l'activitat

  1. Alta de l'empresari al Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social*
  2. Inscripció de l'empresari a la Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS i obtenció del número de patronal
  3. Alta i afiliació dels treballadors al Règim General de la Seguretat Social
  4. Alta de cobertura de riscos d'accidents de treball i malaltia professional
  5. Formalització dels contractes de treball
  6. Comunicació d'obertura del centre de treball
  7. Llibre de visites
  • Tràmits locals
  1. Sol·licitud de llicència d'activitat, llicència municipal d'obres i liquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  • Obligacions comptables*
  • Obligacions fiscals importants*
  1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, IRPF
  2. Retencions a compte de l'IRPF
  3. Retencions pel lloguer d'immobles urbans
  4. Pagaments a compte
  5. IVA

*Només aquests tràmits i obligacions han de complir-se necessàriament, la resta, dependran de la naturalesa del negoci.

Imprimeix Correu-e

C. dels Valls, 20 - Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 - La Bisbal