Règim especial de l'Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats

En 01 Julio 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


Règim especial de l'Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats (any 2018: 150)