Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l'estranger

En 01 Abril 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l'estranger (declaració anual 2018: 720)